• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Veertigdagentijd

Tijd van verstilling, vereniging met de Heer, tijd van genade

gepubliceerd: donderdag, 11 maart 2021

In de Veer­tig­da­gen­tijd gaan we normaal ge­spro­ken actief in quarantaine (het woord quarantaine is van deze 40-daagse afzonde­ring afgeleid). Nu, in deze tijd waarin we moeten reke­ning hou­den met het gevaar van besmet­ting, wordt ze ons in zekere zin van buitenaf opgedrongen.

Maar kunnen we het ook niet zien als een tijd die ons wordt aangebo­den? De stilte en afzonde­ring die we normaal ge­spro­ken moeten bevechten wordt ons nu geschonken. Het komt erop aan om de verlaten­heid te verinner­lijken en daarin ons te verenigen met de verlaten­heid die Heer (voor ons) heeft doorgemaakt. We onthechten in de Veer­tig­da­gen­tijd aan uiter­lijk genot, eten en drinken, TV, internet, sociale media en andere zaken die ons uiter­lijk aangenaam zijn, om zo meer gevoelig te wor­den voor de inner­lijke voe­ding die God ons wil schenken. God alleen is voldoende, zo leert Jezus ons door zijn woes­tijn­er­va­ring waarover we horen op de eerste zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd. Wij mogen met Jezus die bewe­ging meemaken, om opnieuw te proeven dat God ons inner­lijk nabij is, m.n. ook als we ons in de woes­tijn van het leven weten.

Mis­schien mag ik u een paar hand­rei­kingen doen om deze verinnerlij­king met en naar de Heer vorm te geven?

Liturgie van de H. Mis

De Kerk schenkt ons de liturgie van de H. Mis. En als is het momenteel mis­schien minder een­vou­dig om fysiek aan de H. Mis deel te nemen, we kunnen ons gees­te­lijk met de liturgie verenigen door de lezingen en gebe­den van de dag tot gebedsstof te nemen. Een missaaltje of ook websites kunnen daarbij behulp­zaam zijn:

Getij­den­ge­bed

Ook het getij­den­ge­bed is een krach­tige manier om u in te voegen in de gebedsdyna­miek van de wereld. Als u het morgen-, mid­dag- of avond­ge­bed bidt, weet u dat u bent opgenomen in de gebeds­stroom met vele duizen­den anderen, pries­ters, reli­gi­euzen, leken. Het klein getij­den­boek bij­voor­beeld is hand­zaam en over­zich­te­lijk (rkliturgie.nl).

Of meebid­den met Radio Maria:

tijd gebed
6.45 uur lezingen­dienst en morgen­ge­bed
12.00 uur Engel des Heren en mid­dag­ge­bed
17.00 uur Rozen­krans en Vespers
22.00 uur Completen en Rozen­krans

Kruisweg en Passie

Het over­we­gen van de kruisweg is een krach­tig gebed om ons met het lij­den van de Heer te verenigen (het Katho­liek Gebe­den­boek geeft er een tweetal op p. 209 en 245; veer­tig­da­gen­tijd vanaf p. 171).

Een andere manier om ons te verenigen met het lij­den van de Heer is het over­we­gen van de Passie. Die lezen we met Palm­zon­dag en Goede Vrij­dag. Maar waarom niet al weken ervoor beginnen met het stapje voor stapje lezen en over­we­gen van dit deel van het evan­ge­lie dat op Palm­zon­dag en Goede Vrij­dag eigen­lijk te veel is om echt te over­we­gen? Het Marcus-evan­ge­lie, dat we dit jaar lezen, geeft twaalf deeltjes volgens de Wil­li­brord­ver­ta­ling, en het Johannes evan­ge­lie acht deeltjes. En waarom niet alle passie­ver­halen van de evangelisten eens rus­tig lezen en over­we­gen en dan ook zien hoe elk van hen weer een eigen inkijk geeft in Jezus’ lij­den en sterven voor ons?

En voor wie van muziek houdt: we kunnen de passie ook be­luis­te­ren, bij­voor­beeld:

Gewetens­on­der­zoek

Moge­lijk is de Veer­tig­da­gen­tijd een kans om meer dan anders ons geweten te onder­zoeken en te werken aan het los­ko­men van een ondeugd die in ons leven is geslopen of die we al zo lang met ons meedragen. Een (meer)dage­lijks bij­zon­der gewetens­on­der­zoek, toegespitst op deze ondeugd kan ons helpen meer zicht erop te krijgen, haar lelijk­heid meer aan ons hart te doen komen en God met aan­drang te vragen om in deze tijd van genade de ondeugd (een stapje of stapje voor stapje) te over­win­nen. Een biecht, en u mag de pries­ters daarvoor altijd bellen, mag helpen om los te komen van onze zon­den en ondeug­den. De Veer­tig­da­gen­tijd is immers de “tijd van meer toeleg op het bid­den, van grotere aan­dacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacra­menten waarin we zijn herboren”, zo zingen we in de eerste prefatie van de Veer­tig­da­gen­tijd.

 

Ik wens u een gezegende en vrucht­ba­re Veer­tig­da­gen­tijd en graag in gebed verbon­den.

Kape­laan Simons© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com