• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gewoon bloot mag niet op tv

Petitie voorbij 100 duizend ondertekenaars

gepubliceerd: zaterdag, 13 maart 2021

De NTR (fusie van de Neder­landse Pro­gram­ma Stich­ting, Teleac en RVU) heeft een pro­gram­ma gemaakt om de schaamte over naakt­heid te door­bre­ken bij kin­de­ren van rond de 11 jaar. Gezins­Plat­form.NL heeft een klacht ingediend bij Kijk­wij­zer en Daniël van Deutekom (25) heeft een petitie opgezet aan de NPO (Neder­landse Publieke Omroepbestel) waarin wordt geëist dat de uitzen­ding van het pro­gram­ma wordt geannuleerd.

Nadat het Jeugdjour­naal op 4 maart een item toonde waarin het NTR-pro­gram­ma ‘Gewoon. Bloot.’ met een korte reportage werd aan­ge­kon­digd, barstte de bom op met name internet, maar ook in andere media en bij enkele poli­tieke partijen. Er zijn inmiddels ook Kamer­vra­gen gesteld. Het pro­gram­ma bestaat uit 8 afleve­ringen van 15 minuten dat vanaf 21 maart op de zon­da­gen wordt uitgezon­den na het Jeugdjour­naal (rond 19.20 uur) op NPO Zapp. Iedere afleve­ring behandelt één van de volgende on­der­wer­pen: het lichaam, huid & haar, billen, borsten, piemel, vagina, trans­gen­der en gewicht.

“Veel kin­de­ren vin­den het moei­lijk om naar blote mensen te kijken en om over bloot te praten. Dat moet anders”, zeggen de makers van het nieuwe pro­gram­ma Gewoon. Bloot. Ze willen laten zien dat ieder lichaam heel normaal is. Kin­de­ren wor­den op tv en internet, aldus de makers, dage­lijks gecon­fron­teerd met plaatjes die vaak gemanipuleerd zijn en niet tonen hoe een lijf er in het echt uit ziet. “Dat heeft impact op de manier waarop kin­de­ren zich­zelf zien en het ideaal­beeld dat ze hebben. Je kunt je wel voor­stel­len dat veel kin­de­ren al op jonge leef­tijd onzeker zijn over hun lijf.”

Voor veel mensen gaat het pro­gram­ma waar vreem­den zich uitkle­den voor een groep kin­de­ren van rond de 11 jaar, die ver­vol­gens allerlei vragen mogen stellen, veel te ver.

Klacht van Gezins­Plat­form.nl

Kijkwijzer - Klacht indienen

Gezins­Plat­form Neder­land heeft als eerste actie een klacht ingediend bij Kijk­wij­zer, de instantie die het pro­gram­ma heeft geclassificeerd als geschikt voor alle leeftij­den. Een van de aan­ge­dragen argu­menten is dat er in de samen­le­ving juist steeds meer zorgen leven over de risico’s waar kin­de­ren en jon­ge­ren vanwege toe­ne­mend (sociale) media­ge­bruik mee te maken krijgen zoals sex­ting etc.. “In dat kader is een be­lang­rijke bood­schap (onder andere van de politie) rich­ting kin­de­ren dat zij zich niet zomaar bloot moeten geven en dat zij geen foto’s van zich­zelf moeten doorsturen. Het is tegen die ach­ter­grond volstrekt onbe­grij­pe­lijk en con­traproduc­tief dat zelfs kin­de­ren jonger dan twaalf jaar op TV zomaar te zien krijgen dat onbeken­den voor een groep school­kin­de­ren uit de kleren gaan. Hiermee wordt een gezond gevoel van schaamte ondermijnd, wat zeker in de basis­schoolleef­tijd funest is. Ook de notie over wat onbeken­den of beken­den wel of niet zou­den mogen doen in de nabij­heid van kin­de­ren wordt ondermijnd terwijl dat voor (jonge) kin­de­ren juist zo be­lang­rijk is.”

Gezins­Plat­form.NL is van mening dat delicate on­der­wer­pen die de in­te­gri­teit van de mens raken, zoals zijn/haar eigen lichaam, niet geschikt zijn om publiek ten­toon te sprei­den. Kin­de­ren verdienen in deze zelfs extra bescher­ming. Uite­raard is het be­lang­rijk hun te leren dat wat je op tv en internet ziet met betrek­king tot het licha­me­lijk uiter­lijk van mensen lang niet altijd weer­spie­gelt zoals het in de echte wereld is. Die taak behoort in eerste instantie de ouders. Daar waar buiten het gezin aan deze bewustwor­ding aan­dacht wordt besteed, moet dat altijd gebeuren met grote waar­de­ring voor de in­te­gri­teit van kin­de­ren en voorzich­tig­heid.

Petitie

CitizenGo petitie

Daniël van Deutekom was zo ontsteld over het pro­gram­ma en zag de reacties erop eerst even aan. Na een paar dagen is hij een petitie gestart om de NPO ertoe aan te zetten het pro­gram­ma niet uit te zen­den. “Wij geloven dat elk mens trots mag zijn op zijn/haar lichaam en dat schaamte voor je figuur niet gezond is. Tege­lijker­tijd zijn wij van mening dat de onschuld van onze kin­de­ren zo lang moge­lijk beschermd dient te wor­den en dat bloot­stel­ling aan seksua­li­teit gelei­de­lijk en in een veilige omge­ving plaats dient te vin­den. Kin­de­ren horen geen vragen te hoeven stellen over de penispiercing van een naakt­mo­del die voor hun staat.

Dit is bloot­stel­ling en normali­sa­tie van seksua­li­teit op een te jonge leef­tijd, wat leidt tot het af­brok­ke­len van na­tuur­lijke ver­de­di­gings­me­cha­nismen bij de kin­de­ren. Wij vrezen dat derge­lijk les­ma­te­riaal tot schade zal lei­den en geloven dat dit echt grens­over­schrij­dend is. Wij roepen de NPO daarom op om de afleve­ringen die vanaf 21 maart uitgezon­den zou­den wor­den niet meer uit te zen­den.”

Family7

Op woens­dag 10 maart was Daniël te gast bij het pro­gram­ma Uitgelicht van Family7 waarin hij beschrijft hoe hij tot het opzetten van de petitie is geko­men. (het gesprek met Daniël begint om 5:00)© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com