• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Week van het Gezin

Maandag 8 t/m maandag 15 mei

gepubliceerd: donderdag, 6 april 2023
Week van het Gezin

Gezins­Plat­form.NL heeft het ini­tia­tief genomen om voor het eerst een Week van het Gezin te or­ga­ni­se­ren in Neder­land. De week start op maan­dag 8 mei en ein­digt op maan­dag 15 mei, de inter­na­tio­nale Dag van het Gezin.

“We vin­den het be­lang­rijk dat het gezin in de poli­tiek en in de media de aan­dacht krijgt die het verdient, want het gezin is van onschat­ba­re waarde. Voor het wel­zijn van kin­de­ren, van ouders en van de samen­le­ving. Met de ‘Week van het gezin’ ves­tigen we de aan­dacht hierop en roepen we onze rege­ring op om meer reke­ning te hou­den met de zorgen, lasten en verant­woor­de­lijk­he­den van gezinnen.”

Petitie

Dins­dag 9 mei biedt Gezin­Plat­form.NL dan ook een petitie aan aan de vaste Kamer­com­mis­sie van Sociale Zaken en Werk­gele­gen­heid waarin o.a. wordt gepleit voor wette­lijke voorrang bij het toe­wij­zen van sociale huurwo­ningen aan gezinnen, meer aan­dacht voor (fi­nan­ciële) stabili­teit in gezinnen en een minister voor gezins­zaken die verant­woor­de­lijk is voor het aanpakken van onder meer jeugdhulp, toe­slagen en armoede in gezinnen. “Als je nu bij onze volksver­te­gen­woor­digers iets wil aan­kaarten dat de gezinnen betreft, weet je eigen­lijk niet tot welk ministerie je je zou moeten wen­den. Als er een betere coördinatie zou zijn rondom gezins­zaken, zou dat enorm helpen problemen zoals de toe­slagenaffaire of de armoede in gezinnen in kaart te brengen en er iets aan te doen.”

Gezins­dag

Hoogte­punt in de week is de gezins­dag op zater­dag 13 mei. Voor een sterk gereduceerde prijs kunnen gezinnen naar Maduro­dam. Er is een gezellig in­ter­ac­tief start­mo­ment en verder heeft men volop de tijd om het familie­park te bezoeken.

Meer in­for­ma­tie

In de week vin­den nog diverse andere ac­ti­vi­teiten plaats.© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com