• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Webinar met Nicki Pouw-Verweij en Bart Jan Spruyt

opGROEIsymposium - Hij zag dat het goed was

gepubliceerd: maandag, 4 september 2023

opGROEIsymposium houdt op vrij­dag 15 sep­tem­ber een webinar waarin Nicki Pouw-Verweij en Bart Jan Spruyt een dui­de­lijk en dicht-bij-de-praktijk beeld geven van de gender­ideo­lo­gie en de ont­wik­ke­ling van de trans­gen­der­wet. Nicky Pouw is arts en Tweede Kamerlid voor de BBB, Bart Jan Spruyt is historicus, columnist en docent.

De aan­dacht in de (sociale) media, poli­tiek, de cultuur­sec­tor en het onder­wijs voor de twijfel die mensen kunnen hebben over hun geslacht, is alom aanwe­zig en gaat (bijna altijd) uit van het idee dat het bio­lo­gische geslacht niet maat­ge­vend is. Uitgangs­punt bij dit webinar is juist het thema: ‘Hij zag dat het goed was - Gods plan voor man en vrouw is geen bouwpakket’. Deze mening, name­lijk dat de mens door­dacht en goed is geschapen door God, is strij­dig met de gender­ideo­lo­gie.

Het webinar is bedoeld voor opvoeders die uitgaan van de schep­pings­orde en voor hen die daarin geïn­te­res­seerd zijn. De ont­wik­ke­lingen rondom de gender­ideo­lo­gie, zoals het verder versoepelen van de trans­gen­der­wet, hebben immers grote impact op de gehele samen­le­ving en raken ouders/opvoeders, en zeker hun kin­de­ren. Tijdens het duo-inter­view gaan Nicki Pouw-Verweij en Bart Jan Spruyt ook in op de effecten van deze ont­wik­ke­lingen en hoe je er als opvoeder met je kind(eren), de school en je omge­ving over in gesprek kunt gaan.

opGROEIsymposium en Neder­landse Patiënten Vereni­ging (NPV)

Het webinar is een ini­tia­tief van het opGROEIsymposium in samen­wer­king met de NPV (Neder­landse Patiënten Vereni­ging) die onlangs de bro­chu­re M-V-X-Y uitbracht over de vraag wat genderdysforie eigen­lijk is. De bro­chu­re geeft ant­woord op deze (en andere) vragen vanuit een Bijbelse visie.

Meer in­for­ma­tie over het webinar staat op www.opgroei­sym­po­sium.nl. Daar kan men zich ook opgeven. Vragen kunnen vooraf aan info@opgroei­sym­po­sium.nl wor­den gestuurd of tij­dens het webinar wor­den gesteld.

Prak­tisch

wat: Webinar van het opGROEIsymposium
thema: ‘Hij zag dat het goed was - Gods plan voor man en vrouw is geen bouwpakket
gasten: Nicki Pouw-Verweij en Bart Jan Spruyt
wanneer: vrij­dag 15 sep­tem­ber 2023
hoe laat: digitale inloop vanaf 19.45 uur, start 20.00 - 21.30 uur
opgeven: vóór zon­dag 10 sep­tem­ber via de website www.opgroei­sym­po­sium.nl


© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com