• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reünie!

Zondag 3 maart 2024 - 10.30 uur - Maria Geboortekerk Nijmegen

gepubliceerd: vrijdag, 29 december 2023

We hebben het plan opgevat om een reünie te or­ga­ni­se­ren voor alle deel­ne­mers die ooit aan een van onze gezins­week­enden in Helvoirt en Someren hebben deel­ge­no­men. Na­tuur­lijk zijn ook nieuwe belang­stel­lende gezinnen meer dan welkom!

Toelich­ting

De Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden or­ga­ni­seert sinds 1998 gezins­week­enden, een jaar­lijks terug­ke­rend weekend met veel plezier, ver­die­ping, ont­moe­ting en geloofs­be­le­ving voor jong en oud. Het aantal deel­ne­mende gezinnen is in de loop van de jaren steeds groter gewor­den.

Het laatste weekend was in 2019 in Someren. Sindsdien is er geen weekend meer geor­ga­ni­seerd, onder andere door corona. Peter Groot heeft afscheid genomen als voor­zit­ter en het bestuur heeft dit jaar voorzich­tig een doorstart gemaakt.

Missie

Wij zijn blij om weer met onze missie verder te gaan en de doel­stel­ling is nog altijd:

“Or­ga­ni­se­ren van bij­een­komsten waarin gezinnen met een katho­lie­ke ach­ter­grond en vanuit een katho­lie­ke geloofs­be­le­ving elkaar treffen om vorm te geven aan hun geloof en om dit geloof in ge­meen­schaps­ver­band te verdiepen.”

Toekomst

Voor ons ligt de vraag: hoe nu verder? Is er nog voldoende draag­kracht en nieuw elan om een nieuw gezins­week­end of andere ac­ti­vi­teit te or­ga­ni­se­ren en eraan deel te nemen?

Tweele­dig doel

De reünie heeft een tweele­dig doel:

 1. Graag willen we zoveel moge­lijk oud-deel­ne­mers ontmoeten: ouders, kin­de­ren, jon­ge­ren en inmiddels volwassen gewor­den jon­ge­ren. Het lijkt ons heel gezellig om ie­der­een weer eens te zien en te spreken en zo een gezellige dag te hebben met ook wat be­zin­ning.
 2. We vragen jullie om na te denken over wat de organi­sa­tie voor jou kan betekenen voor de toe­komst. Waar is behoefte aan, aan wat voor ac­ti­vi­teiten denk je dan, waar zou je zelf aan deelnemen, waaraan wil je meehelpen en onder­steunen? Gaan we weer een weekend or­ga­ni­se­ren of een dag of...?

Pro­gram­ma

10.30 uur H.Mis in de Maria Geboorte­kerk
11.30 uur Koffie met koek en soep met broodjes in de kelder van de kerk
Herin­ningen ophalen en ont­moe­ting
13.30 uur Korte inlei­ding door kape­laan Luc Simons
14.00 uur Hoe nu verder?
15.00 uur Gezellig familiespel
16.00 uur Afslui­ting

Prak­tisch

datum: Zondag 3 maart 2024
tijd: van 10.30 tot 16.00 uur
locatie: Maria Geboorte­kerk
Berg en Dalseweg 40 Nijmegen
aanmel­den: katho­lie­kegezins­week­enden@gmail.com
graag vóór 20 fe­bru­ari

Welkom

We zijn erg geholpen als je laat weten of je wel of niet komt en ook met hoeveel personen je komt en de leef­tijd van de kin­de­ren / jon­ge­ren. Komen er veel kin­de­ren en jon­ge­ren dan kunnen we er in het pro­gram­ma reke­ning mee hou­den. De dag zal wor­den onder­steund door stu­den­ten­ver­eni­ging Katho­lie­ke Stu­den­ten Nijmegen.

Ken je gezinnen, alleenstaan­den, jon­ge­ren, kin­de­ren die belang­stel­ling hebben en ook graag willen komen, nodig ze dan van harte uit! Wij hopen heel veel oud-deel­ne­mers te ontmoeten en verheugen ons op nieuwe gezichten.

Voor vragen of eventuele aanvullingen kun je contact opnemen per e-mail:

Kun je niet meedoen op zon­dag 3 maart maar wil je wel graag op de hoogte blijven en/of betrokken wor­den bij de stich­ting, stuur dan ook even een berichtje.

Aanmel­den graag vóór 20 fe­bru­ari 2024.© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com