• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vrienden van Stichting Katholieke Gezinsweekenden

Uw hulp meer dan ooit nodig

gepubliceerd: maandag, 22 mei 2017
Vrienden van Stichting Katholieke Gezinsweekenden

Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden (SKG) viert dit jaar haar 20-jarig bestaan. Een mijl­paal waar we samen bij stil willen staan. Aller­eerst zijn we dank­baar!, omdat we als instru­ment van Hem mochten werken. Het is een voor­recht om gezinnen dichter bij Christus en bij elkaar te mogen brengen. Hij, die het licht van de wereld is, heeft in de gezins­week­enden opnieuw zijn licht aan vele gezinnen gegeven.

De vele on­ver­ge­te­lijke ont­moe­tingen tussen de gezinnen stemmen ons dank­baar. Vele gezinnen komen al meerdere jaren en zien telkens weer uit naar het weekend van ver­die­ping, gebed en ont­moe­ting. Niet te vergeten zijn we grote dank ver­schul­digd aan onze donateurs die ons met gebed en fi­nan­ciele steun al die jaren hebben onder­steund en er voor zorg­den en zorgen dat de Katho­lie­ke Gezins­week­enden moge­lijk wor­den gemaakt.

De SKG tracht invulling te geven aan haar doel­stel­lingen door het or­ga­ni­se­ren van het jaar­lijkse Katho­lie­ke Gezins­week­end dat we net achter de rug hebben en volgend jaar van 1 t/m 3 juni 2018 zal plaats­vin­den! De SKG mag zich nog jaar­lijks verheugen in een groei van het aantal gezinnen evenals nieuwe gezinnen die deelnemen aan dit bij­zon­dere evene­ment.

Om ook de ko­men­de jaren de ac­ti­vi­teiten van de SKG te kunnen voortzetten hebben we uw hulp nodig. Meer dan ooit doen we een oproep aan onze donateurs om ons te steunen met uw gebed en fi­nan­ciele steun. Zonder uw hulp kunnen we de ac­ti­vi­teiten na 2017 niet meer voortzetten... Daarom doen we – indien u ook de doel­stel­lingen van de SKG onder­steunt – een vrien­de­lijk toch dringende oproep om ons fi­nan­cieel te onder­steunen.

SEPA formulier voor doorlopende machtiging

Wordt vriend van SKG

U kunt ons fi­nan­cieel onder­steunen door heel een­vou­dig vriend te wor­den van de SKG. Vanaf slechts € 7,50 per maand levert u een be­lang­rijke bijdrage waardoor u één gezin de moge­lijk­heid biedt om deel te kunnen nemen. Uite­raard is een hogere bijdrage meer dan welkom! Daar­naast bestaat na­tuur­lijk de moge­lijk­heid om het bedrag ad € 90,- jaar­lijks ineens over te maken.

Voor vrien­den van de SKG wordt maan­de­lijks een Eucha­ris­tie gelezen op de eerste zon­dag van de maand. Indien u het speciale formulier invult en aan ons retourneert wordt maan­de­lijks auto­ma­tisch een bedrag ad Euro 7,50 afge­schre­ven van uw bankreke­ning.

Eenmalige gift

Uite­raard kunt u ons ook een­ma­lige onder­steunen. In dat geval kunt u een bedrag overmaken naar bankreke­ning­num­mer:

 • NL49 INGB 0004 7610 62
  t.n.v. Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden

ANBI Status

Omdat de stich­ting SKG beschikt over de ANBI-status is uw gift aftrek­baar voor de in­kom­sten­belas­ting. Voor meer in­for­ma­tie en een fi­nan­cieel over­zicht van de SKG ver­wij­zen we u graag naar de ANBI pagina van deze website. Scrol naar bene­den voor de wette­lijke ver­plich­ting van open­ba­re verantwoor­ding aan donateurs.

Meer in­for­ma­tie

Naast fi­nan­ciële steun blijven we op uw gebed rekenen.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.
U kunt ons tele­fo­nisch of per e-mail bereiken:

 

Namens alle gezinnen willen we u alvast danken voor uw bijdrage!© copyright 2023 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl