• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling - ANBI

Stich­ting Katho­liek Gezins­week­enden is een zo­ge­naamde ANBI, een in­stel­ling die het alge­meen nut beoogt. Ten behoeve van de tran­spa­ran­tie publiceren we hier onze verantwoor­ding. Omdat de stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden een ANBI is, zijn uw giften aan de stich­ting fiscaal aftrek­baar van de belas­ting.

Naam

“Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden”

RSIN / Fiscaal nummer

het RSIN / Fiscaal nummer is 816034576

Contactge­ge­vens

Doel­stel­ling

 1. Het or­ga­ni­se­ren van bij­een­komsten, waarin gezinnen met een katho­lie­ke ach­ter­grond en vanuit een katho­lie­ke geloofs­be­le­ving elkaar treffen om vorm te geven aan hun geloof en om dit geloof in ge­meen­schaps­ver­band te verdiepen.
 2. Het werven van fondsen om deze bij­een­komsten moge­lijk te maken en om de deelname van gezinnen moge­lijk te maken die over onvoldoende fi­nan­ciële draag­kracht be­schik­ken.
 3. Het verrichten van alle verdere han­de­lin­gen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband hou­den of daartoe bevorder­lijk kunnen zijn.

Beleids­plan

het beleids­plan Het beleids­plan is om elk jaar vorm te geven aan minimaal één bij­een­komst zoals in doel­stel­ling punt 1. be­schre­ven.

Bestuur

naam functie
Henk Wellink
voor­zit­ter
Roosmarie Salden
se­cre­ta­ris
Jos Wilmink
pen­ning­mees­ter
Kees Sinnige
lid
Kape­laan Luc Simons Lic. Gees­te­lijk leidsman

Belo­ningsbeleid

Be­stuurs­le­den ont­van­gen geen belo­ning of sala­ris.

Verslag van de uitgeoefende ac­ti­vi­teiten

De stich­ting katho­lie­ke gezins­week­end heeft vanaf 1998 elk jaar een gezins­week­end geor­ga­ni­seerd in de maand mei of juni. Het weekend begint elk jaar op vrij­dag­mid­dag en sluit af op zon­dag­mid­dag.

Gemiddeld komen er 30 gezinnen uit heel Neder­land naar het gezins­week­end. Ieder gezin heeft een eigen kamer waar ze het weekend slapen.

De groep vrij­wil­li­gers bestaat uit ongeveer 30 personen die zijn in gedeeld voor cate­ring, pro­gram­ma voor kinder/jon­ge­ren­groepen, facilitair (incl. ehbo/ bhv), liturgie, sport en spel en ontspan­ning.

Het pro­gram­ma voor het weekend bestaat glo­baal uit een volwassen­pro­gramma met catechese, gast­spre­kers, workshops, gebed en muziek. Daar­naast is er een pro­gram­ma voor de ver­schil­lende leef­tijds­groepen. (0- 18 jaar / er zijn 6 groepen) met catechese, workshops, gast­spre­kers, gebed en muziek. Ook zijn er ge­za­men­lijke­acti­vi­teiten zoals sport, spel en ontspan­ning, Eucha­ris­tie­vie­ring / gebed en ge­za­men­lijk eten.

De ac­ti­vi­teiten tij­dens het weekend vin­den zowel binnen als buiten plaats op het terrein van het be­zin­nings­cen­trum Emmaus. Iedere groep heeft zijn eigen ruimte waar de ac­ti­vi­teiten plaats vin­den. Voor de ge­za­men­lijke ac­ti­vi­teiten zoals de Eucha­ris­tie­vie­ring wordt gebruikt gemaakt van de kapel, voor het ge­za­men­lijk eten wordt gebruikgemaakt van het Atrium en sport en spel en ontspan­ning vind plaats op het sport­veld.

Fi­nan­ciële verantwoor­ding

Een over­zicht van de fi­nan­ciële situatie van de Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden kan wor­den gedownload als jaarreke­ning.

© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com